Passa al contingut principal

MEMÒRIA ANY 2020 / 2021

 

accés al document PDF. Contingut del document també disponible a continuació.

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MONESTIR DE SANT JERONI DE LA VALL D’HEBRON
Memòria anys 2020 / 2021

_________________________________________


SUMARI

 

PRESENTACIÓ

CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

LEGALITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ

RESULTATS ANY 2021

OBJECTIUS ANY 2022

AGRAÏMENTS

ANNEX

 

___________________________________________ 

 

PRESENTACIÓ

 

L’associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron és una entitat que ha nascut amb vocació de servei, amb l’afany de recuperar per al barri de Sant Genís i el Districte d’Horta-Guinardó, la memòria històrica i les restes arqueològiques de l’antic monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron.

L’associació es va constituir la Diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre de 2020, en un Aplec de persones de diferent condició, que compartim l'anhel de retornar a la ciutadania, per al seu gaudi cultural, un patrimoni que avui encara roman massa ocult. L'associació ha recollit també el llegat dels qui ens han precedit en la tasca d'estudiar i donar a conèixer la història del monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron i que n'han preservat la seva memòria. Com, en el meu cas, en Carles Maria Quintana de qui vaig rebre en donació el seu treball i materials.  El desig de l'associació és també d'evitar les solucions de continuïtat entre generacions en salvaguardar, custodiar i recuperar les restes i memòria de l'antic monestir.

Les paraules d’un cèlebre viatger italià del segle XVIII que passà per aquests paratges, el Pare Norberto Caymo, ens recorda com era l’entorn del monestir a les seves conegudes Lettere de un vago italiano ad un suo amico (1755):

Aquest monestir es troba en un lloc elevat i damunt d’una eminència, està malgrat això situat en una vall, entre muntanyes que el dominen i l’envolten per tots cantons, excepte al seu davant on hi ha una vista de les més boniques i més extenses, que abraça tots els turons, les planes, la ciutat i la mar veïna. Jutgeu quin plaer vaig tenir de passejar per aquestes petites valls  ben ombrejades i de vessants coberts d’arbustos, de llimoners, d’oliveres, llorers, murta, xiprers, romaní, de qualsevol mena de flors i fruits de temporada, agradablement divertit pel cant variat de mil ocells diferents, pel dolç murmuri de fonts que escampen les seves aigües clares, que reguen aquests llocs per totes bandes.

Recuperar el monestir és recuperar també el seu entorn natural, i fer-lo de nou accessible a la ciutadania, incorporat al barri de Sant Genís del Agudells i convertit tanmateix en un  referent de la seva identitat.


Oriol de Fàbregues-Boixar Nebot

President de l’Associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron

 

CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Reunits els membres fundadors de L’Associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron en el Centre Cívic de la Casa Groga de Sant Genís dels Agudells, es va crear el 30 de setembre de 2020 la present associació.  En aquell mateix dia es va formalitzar l’acta de creació de l’associació, i es van dictar els seus estatuts. 

Els estatuts de l’associació d’acord amb la legislació vigent inclouen els fins següents:

La recuperació, salvaguarda i custòdia de les restes arqueològiques, materials i històriques de l'antic monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, amb la voluntat de dignificar i protegir l'espai natural ocupat per aquest monument. L'associació té vocació d'estudiar i donar a conèixer la història del monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, preservant la seva memòria i museïtzant in-situ les seves restes per fer-les accessibles al públic interessat en conèixer aquest important indret històric. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: Exposicions destinades a fer conèixer al públic en general, el monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron. Establir contactes amb institucions culturals i polítiques, amb la voluntat de preservar les restes actuals i aquelles que es troben colrades, pendents de futures intervencions arqueològiques que permetin la seva recuperació i preservació futures. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Seguidament els membre fundadors van determinar la composició de la primera junta de l’Associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron.

President:  Oriol de Fàbregues-Boixar Nebot

Vicepresident: Juli Fontova i Sogues

Secretari: Joan Bermúdez i Ramajo

Tresorer: Antoni Barriendos i Solé

Vocal: Jordi Vila i Traguany

Vocal: Lluís Jordà i Roselló

 

 

Joan Bermúdez i Ramajo

Secretari de l’Associació


______________________________________________________


LEGALITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

 

La sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya es va presentar de manera oficial el dia 23/12/2020  per Joan Bermúdez i Ramajo en qualitat de secretari de l'associació que té per nom Associació d'Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, de Barcelona, juntament amb l'acta de constitució i els estatuts de l'entitat.

El dia 10 de març de l’any 2021, el Departament de Justícia, a través de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, va emetre la resolució següent:

Per tant, resolc:

Inscriure l’associació denominada Associació d'Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron a la secció 1a del Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya. Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la persona o les persones interessades hi poden interposar recurs d'alçada davant la secretària general del Departament de Justícia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

El recurs d'alçada es podrà entendre desestimat si al cap de tres mesos d'haver-se interposat no se n'ha notificat la resolució. Només en aquest cas, la persona o les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu

En no haver-se interposat cap recurs en temps i forma, l’associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron ha passat a estar inscrita de ple dret en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya.


__________________________________________________________________________________


OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ

L’Associació d’Amics del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, entitat creada amb la finalitat de preservar l’entorn natural i la memòria històrica i monumental de l’antic Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, proposa com objectius immediats i de futur:

Obtenir una seu oficial dins el barri de Sant Genís dels Agudells.

Estudiar, divulgar i sensibilitzar als ciutadans en general, mitjançant  xerrades, col·loquis, mostres i exposicions, sobre l’alt valor històric, arqueològic i natural del monestir i el seu entorn immediat. Creació d’un fons documental i material que haurà d’estar disposat a la futura seu social de l’associació.

La recuperació de les antigues cases d’en Badia (antic hostal del monestir)  reconvertit posteriorment en Hotel San Jerónimo  fins els anys setanta, i a dia d’avui una ruïna. Recuperació de l’antiga granja ubicada al sector mar sota la benzinera.

La recuperació natural de l’entorn de les cases d’en Badia, dipòsit d’aigua, hortes, bassa  i mina del monestir, així com les restes de la capella del sant Sepulcre, espais tots ells pertanyents al monestir i que conformen una unitat, ubicats al sector muntanya, enfront de la benzinera de l’Arrabassada.

L’excavació del vessant mar, ubicat sota la benzinera, que serva una part molt important de les restes del monestir. Neteja i desbrossament de l’àmbit vessant mar, ubicat sota la benzinera que ha servit fins fa relativament poc temps d’abocador incontrolat.

Desmantellament de la benzinera i recuperació del seu espai, com indret arqueològic, ocult actualment  per les instal·lacions d’aquest servei, incompatibles amb la preservació de les restes del monestir com espai de memòria històrica. Cal ressenyar que la benzinera de manera continuada ha efectuat reformes i ampliacions sense cap mena de control arqueològic previ.

Recuperació de l’entorn natural de la font Tenebrosa, i dels antics camins fins la carena de Collserola. Descoberta i adaptació per a ús exclusiu de vianants del camí històric de Sant Genís dels Agudells al monestir de Sant Jeroni. Rehabilitació ambiental d’aquest entorn natural i afavorir el seu vincle històric amb el barri de Sant Genís dels Agudells. Recuperació de camins, marges, mines d’aigua, fonts i pous, actualment perduts o abandonats.

Recuperació de l’entorn natural d’aquest sector de la serra de Collserola, adaptat de manera exclusiva per als caminants i no per als cotxes. Limitacions d’accés per als vehicles en el mirador de l’Arrabassada, i adequar-lo exclusivament per a vianants. Creació de camins senyalitzats, davant la mancança actual que pressuposa el perill per als vianants anar pel voral de la carretera, millorant l’accés fins la carena (límit amb el terme de Sant Cugat)

La consecució en diferents fases de tos els objectius, que es podrien concretar a curt, mig i llarg termini, tenen el propòsit, no tan sols de la recuperació i conservació dels àmbits històrics i arqueològics vinculats amb el monestir, sinó també la preservació dels espais naturals de tot el territori situat al seu voltant i que forma part del parc natural de la serra de Collserola.

L’Associació actuarà sempre amb la voluntat que tots aquests espais estiguin a disposició de la gent del barri de Sant Genís dels Agudells en particular i de Barcelona en general. 

És indispensable per a la consecució final del projecte, no tan sols posar-lo al servei dels habitants del barri,  sinó també generar la seva complicitat, motivant el seu interès per aconseguir un  millor coneixement històric del monestir i la seva participació en la preservació dels espais naturals i patrimonials en els que es troba ubicat, amb l’afany que aquests objectius esdevinguin un projecte comú. 

1a FASE.

Obtenció d’una seu en el barri de Sant Genís dels Agudells.

Estudiar, divulgar i sensibilitzar als ciutadans dels barris que tenen una relació històrica amb el monestir mitjançant  xerrades, mostres i exposicions, sobre l’alt valor històric, arqueològic i natural de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i el seu entorn immediat.

Creació d’un fons documental/material que serveixi per a una millor interpretació de la història del monestir de Sant Jeroni.

2a. FASE.

Poder fer obert al públic interessat el fons documental/material com un servei addicional de l’Associació.

Recuperació de l’entorn natural ubicat enfront de la gasolinera fins la carena de la serra de Collserola. Neteja del bosc i camins.

Recuperació de les restes patrimonials situades en aquest àmbit. Ruïnes de l’Hotel San Jerónimo (Cases d’en Badia), dipòsit d’aigua, bassa i horts, restes de l’ermita del Sant Sepulcre.

Recerca d’altres restes disperses en aquest àmbit i que poden tenir relació amb el monestir.

Adaptació  d’aquest entorn per a vianants

3a. FASE.

Excavació sector ubicat costat mar sota la benzinera.

INTERÈS EXPOSITIU I D’EXPLICACIÓ DEL CONJUNT MONACAL A VISITANTS

Restauració de l’antic hotel San Jerónimo, recuperant espais històrics. Utilització com a futura seu de l’Associació i marc de memòria històrica i natural del monestir de Sant Jeroni. L’edifici pot ser adaptat també a altres usos, (exemple. com a seu d’estudis relacionats amb la història i biologia de la serra de Collserola i de Sant Genís).

Recuperació del camí d’accés a l’ermita del Sant Sepulcre i del seu antic jardí clos.

Adaptar l’espai de l’antic hort i bassa (monestir) com a herbari monacal i horta. (àmbit de recreació històrica dels cultius monacals). 

4a. FASE.

Crear itineraris exclusius per a excursionistes i caminants. (Sant Genís dels Agudells fins a la carena de Collserola, límit amb Sant Cugat)

Limitació de l’accés dels vehicles al mirador, adaptació exclusiu per a caminants.

Clausura de la benzinera i recuperació arqueològica del monestir de Sant Jeroni ocults sota les instal·lacions d’aquesta.

Excavació arqueològica integral de l’entorn situat sota la benzinera i creació d’un espai públic centrat en les restes arqueològiques com a patrimoni dels barcelonins i de Sant Genís en especial.

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ Emplaçament de la benzinera (antic convent).
Àmbit de l'entorn del convent de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron.


SITUACIÓ D’EDIFICACIONS, DEPENDÈNCIES I ESPAIS DEL MONESTIR DE SANT JERONI
INDRETS A RECUPERAR

 

1 Emplaçament del monestir i camí històric

2 Hotel Sant Jeroni (Cases d’en Badia).

3 Bassa de rec i horts.

4 Ermita del Sant Sepulcre.

5 Dipòsit d’aigua.

6 Ermita de la Magdalena. (localització de les seves restes arqueològiques)

7 Font de la Tenebrosa.


RESULTATS ANY 2021

Objectius principals

L’any 2021 ha estat un any marcat per un gradual retorn a la normalitat després de la pandèmia.

LEGALITZACIÓ I INSCRIPCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

L’Associació en aquest context ha treballat per aconseguir la legalització de l’Associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i inscriure-la en el registre de la Generalitat. Fita aconseguida en data 10 de marc de 2021.

SEU OFICIAL

La seu oficial ha d’estar disposada en el barri de Sant Genís del Agudells, indret on ha nascut l’associació, que maldarà per continuar en el barri malgrat trobar-se en una situació d’interinitat per no disposar d’un local específic.

PRESENTACIÓ OFICIAL AL BARRI DE SANT GENÍS

El dia 30 de setembre de l’any 2021, dia de Sant Jeroni, moment en el qual l’associació complia un any de vida, es va procedir a fer la seva presentació oficial davant les entitats del barri de Sant Genís dels Agudells, en el marc del Centre Cívic de la Casa Groga. La presentació va anar a càrrec del vicepresident de l’associació, Juli Fontova i del president, Oriol de Fàbregues.

CELEBRACIÓ DEL TRADICIONAL APLEC DE SANT JERONI A LA MUNTANYA

El dia 2/10/2021 dissabte,  amb afany de recuperar el tradicional aplec de Sant Jeroni a la muntanya, celebrat fins a finals del segle XIX, es va efectuar una excursió  des de Sant Genís (font del Roure) fins a les ruïnes del monestir de Sant Jeroni. La visita va anar encapçalada pel president de l’associació, Oriol de Fàbregues qui amb companyia d’altres membres de l’associació, així com del Col·lectiu Ecologista Agudells, van procedir a donar tota mena d’explicacions relatives a la història del malaguanyat  monestir jerònim. La jornada va acabar amb un dinar de carmanyola a les hortes de la masia de Can Soler.

PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DAVANT EL CONSELL DE BARRI

El president de l’Associació,  Oriol de Fàbregues-Boixar va fer el día  17.11.2021 la nostra presentació oficial davant el Consell del Barri. A l’acte estàven presents també el Secretari (Joan Bermúdez) i el Vicepresident (Juli Fontova). La presentación va tenir una molt bona acceptació per part del públic present.

El Consell del Barri era presidit per La Regidora del barri d’Horta-Guinardó, la sra. Rosa Alarcón Montañés.  Tant la regidora, com els veïns es van interessar pels objectius de l’associació, posant especial enfasi el nostre president  en la voluntat de dignificar l'espai del monestir i trobar una seu estable per a l’Associació, amb la finalitat de crear un fons documental (museu-Arxiu) obert al barri.Recuperació de l’ex-libris del monestir per en Jordi Vila.

Relació detallada

30.09.2020. Creació en el marc del Centre Cívic Casa Groga del barri de Sant Genís dels Agudells de l’Associació d’Amics de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. (dia de sant Jeroni)

23.12.2020. Presentació de la sol·licitud d’inscripció de l’associació en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

12.01.2021. Reunió a la Masia de Can Soler per tractar temes d’urgència.

10.03.2021. El dia 10 de març de l’any 2021, el Departament de Justícia, a través de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, va emetre la resolució de legalització i inscripció de la nostra associació.

20.03.2021. Elaboració d’un esborrany fet pel sr. Vicepresident, sr. Juli Fontoba, en el qual es recullen tot un seguit de propostes a fer a la Regidoria de Districte d’Horta-Guinardó.

9.05.2021. Es sol·licita al sr. Jordi Espuny que elabori un pla sobre un hipotètic “hortus sanitatis”.

18.05.2021. 1a. visita a la parròquia de Sant Joan d’Horta per estudiar el Lignum Crucis procedent de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Concertada a través d’en Jordi Vila Traguany amb el rector Mn. Josep M. Prat, i amb la presència de l’Oriol de Fàbregues, Joan Bermúdez i Lluís Jordà.

9.06.2021. Elevada petició d’entrevista a la Regidoria de Districte signada pel secretari, sr. Joan Bermúdez.

10.06.2021. Reiteració de la petició feta pel sr. Joan Bermúdez, a M. Lourdes Mateo Bretos. Cap del Departament de Patrimoni Arquitectònic i Artístic per posar en valor les restes de Sant Jeroni (catalogació).

12.06.2021. Sol·licitud d’intervenció al Sr. Emiliano Hinojo davant el Servei d’Arqueologia de Barcelona, a fi i efecte d’incorporar Sant Jeroni dins la Carta Arqueològica.

22.06.2021. Enviament instància a la regidora de Districte d’Horta-Guinardó sol·licitant entrevista.

2.07.2021. El sr. Jordi Vila i Traguany inicia contactes amb Mn. Josep M. Prats, rector de Sant Joan d’Horta per fer una segona visita a la parròquia i estudiar la Vera Creu de Sant Jeroni.

11.07.2021. L’ AAVV del Barri de Montbau comunica al sr. Secretari Joan Bermúdez, la possibilitat de fer un article sobre Sant Jeroni i l’Associació d’Amics del monestir per publicar-lo a la revista Ressò

23.07.2021. 2a. Visita a la parròquia de Sant Joan d’Horta. Estudi de l’estructura i antiguitat del Lignum Crucis. Presents Mn. Josep Maria Prats, Jordi Vila Traguany, Oriol de Fàbregues, Domènec Miquel (Grup d’Estudis locals de Sant Cugat V.), Imma Pueyo (historiadora de l’art), Albert Cortés (especialista en Orfebreria medieval), Josep Bracons (Cap de Patrimoni del MHCB) i Lluís Jordà.23.07.2021. Contacte amb Josep Bracons (Cap de Patrimoni del MHCB) per fer una visita als magatzems de Zona Franca.

29.07.2021. Visita Magatzems amb el cap de patrimoni Josep Bracons (MHCB). Assistents: Josep Bracons, Oriol de Fàbregues-Boixar, Carles Diaz Martí, Joan Bermúdez, Jordi Vila Traguany, Lluís Jordà.09.2021. Article escrit a la revista Ressò nº 12, butlletí de l’Associació de Veïns del Barri de Montbau, per l’Oriol de Fàbregues-Boixar. Fent Memòria del monestir de Sant Jeroni. (http://www.veinsmontbau.org/documents/resso/2021-03_Ressodemontbau.pdf)8.09.2021. Proposta de reunió feta per a aquest dia per la secretaria de la Regidora, M. Dolors Puyo Moret,  finalment cancel·lada  a instàncies de la pròpia regidoria.

14.09.2021. Contacte amb Meritxell Rodríguez (Centre Cívic Gasa Groga) per incorporar el nostre bloc a la seva Web.

14.09.2021. Proposta del Sr. Jordi Fontova per participar en els actes de presentació d’entitats en el marc de la Casa Groga. Presentació de l’Associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni. Proposta ben acollida per la Sra. Meritxell Rodríguez (centre Cívic Casa Groga)

14.09.2021. Proposta  feta al Sr. Jordi Espuny a instàncies d’en Juli Fontova per fer un cartell anunciador dels actes del dia 30.09.2021. Diada de Sant Jeroni i del dia 2.10.2021

30.09.2021. Presentació de l’Associació al barri i commemoració del primer any de la seva fundació, en el marc dels trenta anys de la Casa Groga, a càrrec de Juli Fontova (vicepresident) i Oriol de Fàbregues-Boixar (President)


2.10.2021. Restabliment de l’històric aplec conegut com  Sant Jeroni a la Muntanya. Visita a les restes del monestir de Sant Jeroni (Sant Jeroni a la muntanya) acompanyats per el President de l’Associació Oriol de Fàbregues-Boixar. Dinar a Can Soler.

18.10.2021. Reunió amb els tècnics de barri. Instància per demanar la catalogació de les restes del monestir. Aportació de l’informe arqueològic fet per J.M. Vila Carabassa.

4.11.2021. Reunió a la casa Groga. Informació sobre les darreres activitats portades a terme (Joan Bermúdez). Es planteja la possibilitat de procedir a un cobrament de quotes per part dels membres de l’associació. Presentació del treball  d’en Jordi Espuny sobre les herbes medicinals i mengívoles de Collserola.

17.11.2021. Consell de barri presidit per la regidora de districte Sra. Rosa Alarcón.  Presentació de l’Associació a càrrec del president sr. Oriol de Fàbregues-Boixar.Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=zgrgqRzl-ms

12.12.2021. Significatiu posicionament del bloc de l’Associació a la primera pàgina d’Internet. Creador i mantenidor del bloc Antoni Barriendos.

 

 

 

OBJECTIUS ANY 2022

 

CATALOGACIÓ, CONSERVACIO I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL DE SANT JERONI I EL SEU ENTORN

OBTENCIÓ D’UNA SEU AL BARRI DE SANT GENÍS DELS AGUDELLS

EXPOSICIÓ SOBRE LA HISTÒRIA I DESTRUCCIÓ DEL  MONESTIR A CAN SOLER

ESTIPULAR UNA QUOTA ALS SOCIS

ACONSEGUIR QUE LES RESTES DE SANT JERONI FIGURIN A LA CARTA ARQUEOLÒGICA

CREACIÓ D’UNA COL·LECCIÓ I FONS DOCUMENTAL/MATERIAL DE SANT JERONI

PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ AL CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA

PRESENTACIÓ D’UNA PUBLICACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ  PER SANT JORDI

MAJOR PRESÈNCIA AL BARRI

CREAR MAJOR VISIBILITAT A TRAVÉS DE LES XARXES

AUGMENTAR EL NOMBRE DE MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

RECUPERACIÓ DEL CAMÍ HISTÒRIC DE ST. GENÍS A SANT JERONI

NETEJA I DESBROSAMENT DEL COSTAT MAR DE LES RESTES DE SANT JERONI

PROJECTE DE CREACIÓ D’UN CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL MONESTIR A LA GRANJA

OFICIALITZAR LA FESTIVITAT DE SANT JERONI A LA MUNTANYA

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRAÏMENTS

 

Volem agrair de manera especial la bona acollida que ha tingut la nostra associació en el barri de Sant Genís dels Agudells.

Al desinteressat suport que ens ha mostrat en tot moment el Col·lectiu Ecologista Agudells, sense el seu recolzament l’associació potser no hauria estat possible.

A Mossèn Josep Maria Prats per tenir la porta de la parròquia de Sant Joan d’Horta sempre oberta a la nostra associació.

A Josep Bracons pel recolzament i atenció que com a cap de patrimoni del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona sempre ens ha mostrat.

A La càlida acollida que en tot moment ens ha mostrat la tècnica de cultura del barri d’Horta-Guinardó, Àngels Fortes.

Al suport rebut pel Centre Cívic Casa Groga de Sant Genís dels Agudells, i de manera  especial a Meritxell Rodríguez per incorporar-nos a la seva web i obrir-nos les portes per fer la primera presentació de l’associació al barri.

A la regidora municipal d’Horta-Guinardó, Rosa Alarcón, que ens ha facilitat la presentació de l’Associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni davant el Consell del Barri.

 

A tots ells moltes gràcies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MONESTIR DE SANT JERONI DE LA VALL D’HEBRON

 

ANNEX

 

 

 

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MONESTIR DE SANT JERONI DE LA VALL D’HEBRON

RESOLUCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’INSCRIPCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ AL REGISTRE

ARTICLE DE L’ORIOL DE FÀBREGUES A LA REVISTA RESSÒ DE MONTBAU Nº15 SETEMBRE 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Associació AMICS DEL MONESTIR DE SANT JERONI DE LA VALL D’HEBRON es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

La recuperació, salvaguarda i custòdia de les restes arqueològiques, materials i històriques de l’antic monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, amb la voluntat de dignificar i protegir l’espai natural ocupat per aquest monument. 

L’associació té vocació d’estudiar i donar a conèixer la història del monestir e Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, preservant la seva memòria i museïtzant in-situ les seves restes per fer-les accessibles al públic interessat en conèixer aquest important indret històric.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Exposicions destinades a fer conèixer al públic en general, el monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Establir contactes amb institucions culturals i polítiques, amb la voluntat de preservar les restes actuals i aquelles que es troben colrades, pendents de futures intervencions arqueològiques que permetin la seva recuperació i preservació futures.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l’associació s’estableix a ----     , i radica al carrer ----      , núm. ---     .

2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

 

Capítol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions

Article 4 (Nota1)

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

(Nota1). La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de l’associació.

Pel que fa a les persones físiques:

1.     Cal que tinguin capacitat d’obrar.

2.     Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

3.     Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

1.     La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

2.     Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.

7. Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Tenir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 6

Són deures dels membres de l'associació:

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

 

Capítol III. L'Assemblea General

Article 8

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 9

L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.

j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 10

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l'associació.

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari estén l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14 (Nota 2)

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals,2 càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats i ser majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

(Nota 2). La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar necessàriament d’un mínim de tres membres, entre els quals hi ha d’haver un president i un secretari.

Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període (Veure punt 3) de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques

b) incapacitat o inhabilitació

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern

d) separació acordada per l’Assemblea General

e) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.

3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

3. La durada del càrrec pot ser diferent, però no  superior a cinc anys.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a cap altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de substituir, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.4

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.5

Article 18

1.     La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

4. Es pot fixar una altra periodicitat.

5. Es pot fixar un altre percentatge.

Article 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i els han de signar el secretari i el president.

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— o bé el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha d’ocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.

 

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 27

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.6

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

 

Capítol IX. El règim disciplinari

 

Article 29

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 

Capítol X. La dissolució

Article 30

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

La data de tancament de l’exercici econòmic pot ser diferent.

Article 31

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada  sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.


RESOLUCIÓ GENERALITAT

Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques
REVISTA RESSÒ nº15 setembre 2021Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

El Segon Aplec de Sant Jeroni i aniversari Associació Amics del Monestir de Sant Jeroni de Vall d'Hebron!

  Aquest dibuix d'en Geroge Vivien d'abans de 1835 ha estat la inspiració d'en Jordi per fer aquesta preciosa maqueta en relleu que encapçala l'aplec. La fotografia permet apreciar el relleu produït per les làmines sobreposades estratègicament. Tot un artista, afició que comparteix amb la de les "plantes". Sí, en Jordi és també el nostre erudit en botànica i podeu gaudir d'aquesta afició amb els capítols publicats de lla recuperació de l'hort del monestir. Una paraula, "E S P E C T A CU L A R". i aquesta és obra del nostre erudit en art, en Juli, difícil de imaginar del que és capaç el nostre artista, fàcil gaudir de les seves creacions. Gràcies Juli, per a tú no és el primer cop però per l'Associació és una mostra d'afecte molt important. I diu el nostre president: Siiiiii!!! El Segon Aplec de Sant Jeroni! i aniversari Associació Amics del Monestir de Sant Jeroni de Vall d'Hebron. Amb Trobada a Can Soler, exposició, nou diorama i

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co

TORNEM A PARLAR DEL SETGE DE BARCELONA PER JOAN JOSEP D’ÀUSTRIA (1651-1652)

  He parlat sovint dels setges als quals fou sotmesa la ciutat de Barcelona durant gran part de la Història moderna del Principat, i fins i tot en el transcurs dels primers cinquanta anys de la seva història contemporània. En el nostre bloc hi figura un apunt, fet ja fa un temps, en el que parlava abastament del setge de Barcelona dels anys 1651-1652, per les tropes de Joan Josep d’Àustria. Setge que es va produir a finals de la guerra del segadors. (1) En aquell apunt parlava del setge, en especial, des de la perspectiva dels defensors de la ciutat, encapçalats per Josep de Margarit. També del seu aliat francès, el nou virrei de Catalunya nomenat pel cardenal Mazarin, el Mariscal de La Mothe-Houdancourt.   El mariscal de la Mothe va venir en auxili de la ciutat el mes de gener de 1652, però no va poder trencar el setge, cosa que a la postra va comportar mesos després la rendició de la ciutat a mans dels Habsburg espanyols. No obstant, el que a nosaltres ens interessa és saber q