Passa al contingut principal

LA BIBLIOTECA DE SANT JERONI DE LA VALL D’HEBRON


Rastrejar els fons de les biblioteques monacals és sempre dificultós, sobretot perquè arran de la desamortització de Mendizábal l’any 1835, els continguts d’aquestes biblioteques van ser destruïts i en gran part dispersats abans de poder ser recollits. La Biblioteca de la Universitat de Barcelona va ser el destinatari final al cap d’uns anys i va servir de dipòsit del que es va poder salvar  de les biblioteques de molts monestirs barcelonins.

Desgraciadament, la pèrdua també de molts dels inventaris de les biblioteques impedeix saber amb profunditat la composició de la major part de biblioteques monàstiques, tot i que per comentaris dels viatgers il·lustrats, sovint podem fer-nos una petita idea de la seva importància.

En el cas de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, la seva biblioteca va ser molt malmesa, car aquest  monestir jerònim ja havia patit prèviament l’any 1812 un incendi causat per les tropes napoleòniques. Cal recordar també que Sant Jeroni va patir els efectes d’un abandonament temporal durant el període del trienni liberal amb la problemàtica que això podia suposar per a la Biblioteca i arxiu monacal. El mes de juliol de 1835, el monestir va ser novament incendiat i objecte de saqueig continuat, per aquest motiu els fons de la biblioteca de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron presents actualment a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona són molt migrats.

El llibre de costums del monestir  que era present al cor de l’església i que havia estat copiat l’any 1734 de l’original existent al seu arxiu, s’ha conservat a la Biblioteca Nacional de Catalunya i si bé ens parla de les obligacions del pare arxiver no en fa cap esment de l’existència d’un bibliotecari, així com tampoc que fos deure de l’arxiver tenir cura de la biblioteca.

L’important arxiu de Sant Jeroni va ser salvat  parcialment, anant a parar una bona part a la parròquia de Sant Joan d’Horta, però també altres documents i objectes, segons refereix el canonge Barraquer d’un testimoni ocular, foren transportats  del monestir cap a la capella de la casa Aimar d’Horta: “...no le darán menor otros que fueron llevados después de la dispersión de 1835 á la capilla particular de la casa solariega del término de Horta llamada casa Aimar. A ella fué á parar un Crucifijo grande, el órgano y una carretada al menos de papeles y libros. De éstos me dijo un testigo: «Los libros impresos eran pocos allí, pues lo que abundaba eran papeles y pergaminos”...

 

Tot fa pensar que els jerònims donaven més importància al seu arxiu, per les rendes, que no pas als fons que hi havia a la Biblioteca (llibreria). Hem d’anar doncs a buscar referències marginals per tenir una idea, encara que sigui petita,  del que era i on estava ubicada aquesta biblioteca.

Si tornem a Gaietà Barraquer sabem que no tots els llibres es trobaven a la Biblioteca, sinó que un nombre considerable, entre vint-i-sis i vint-i-vuit eren al cor.

Pel que fa als viatgers itinerants, Francisco de Zamora fa un esment ràpid dels llibres i arxiu però no en dona major importància ni detall, tampoc ho fa Ponz. També obvia aquest detall el baró de Maldà.

El pare Norberto Caimo en canvi, si fa una breu relació de la biblioteca, indicant que aquesta li fou mostrada pels monjos, malgrat que no va trobar cosa digna de ser assenyalada, amb alguna honrosa excepció, com un petit nombre de manuscrits entre els que es trobava una bonica bíblia on les lletres inicials eren ornades i daurades que ell no va considerar massa antiga. El pare Caimo feu esment també de les diverses edicions del segle XV (incunables) que li mostraren, però sense que ell n’apuntés un major interès ni detall.

El pare Villanueva en canvi,  durant la visita a sant Jeroni si va fer un breu detall dels llibres incunables que hi havia a la seva biblioteca: “Viniendo después al monasterio de Padres jerónimos de Valdebron donde hallamos en su biblioteca algunas buenas ediciones españolas del siglo XV. Tal es la traducción castellana de Q. Curcio, hecha por Lluís Fenollet, natural de Játiva, impresa en Barcelona en 1481, de que ya habló XImeno. El Arbor Scientiae de Raimundo Llull, impreso allí mismo por Pedro Posa, catalán, en 1482, edición desconocida a Nicolás  Antonio. Tampoco conoció este bibliógrafo una obra de fr. Petrum de  Castrovol, que hay aquí con este epígrafe:  Incipit Tractatus super libros Phisicorum compilatus  per Fr.  Petrum  de Castrovol, ordinis fratrum minorum at de sacrae theologiae magistrum, natione hispanum, de regió Legionense, et de villa vocata Mayorga. Sábese con esto también su patria; el libro es impreso en Lérida en 1489”.

Gaietà Barraquer fa relació dels llibres que el Pare Villanueva detalla a la seva obra, fent incís en l’oblit d’atres obres que quest canonge considera ressenyables, malgrat no ser referides per Villanueva: “Custodiábase además en esta biblioteca los originales de la Crónica de Bernardo Esclot ó Des-Clot, amén de los muchos libros de todas edades destinados al uso común y cotidiano de la casa...”. Obviament Barraquer ens parla d’un manuscrit definitivament perdut...

De manera més tardana, però també molt important per a la història d’aquesta casa és la conservació d’un manuscrit que finalment per donació de Lluís Nicolau d’Olwer, va anar a raure a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Es tracta de Dietari del Pare Pere Balç. Aquest dietari abasta 25 anys de la  història diària del monestir de Sant Jeroni, a partir del mes de novembre de l’any 1605.

Dietari del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Ms A-46 de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Pere Balç i continuadors. AHCB

F.1 “ Dietari del present monestir de Sant Gerònim de Vall de Hebron, començat desdel priorat del pare fra Pere Bals, porfes dedit monestir. In nomine Domini.

F.2 -160v (Pere Balç. Dietari)1605-1616)

F.160-211v (Dietari 1616-1621, 1626-1634 i 1688), Inc als 21 de febrer 1616 caigué malalt lo pare fra Bals, prior que era d’esta casa. Expl.:”gaudeat in patria celestí. Amen”

Sabem per notícia de Fèlix Torres Amat, que  la biblioteca de Sant Jeroni també guardava de ma de Pere Balç un llibre manuscrit en tres volums, relatiu a la història del monestir que tenia per títol: Recopilación històrica  de la antigüedad, relíquias insignes, varones de gran santidad y reyes bienhechores del Real Monasterio  de S. Gerónimo hasta el presente año de 1600. Recopilado por mi fr. Pedro Bals de Barcelona, indigno hijo de dicho monasterio, professo de dicha orden, y en el dicho año Vicario. Desgraciadament aquest llibre es dona a dia d’avui per perdut.

Seguim rastrejant el que queda dels fons de la Biblioteca de Sant Jeroni i apuntem el que ens assenyala la Biblioteca de la Universitat de Barcelona en referència al seu fons bibliogràfic de la Vall d’Hebron: “Actualment només hem identificat set exemplars procedents de la seva biblioteca, tots, tret d’un del 1602, impresos al segle XVI. Malgrat això, és molt probable que en el futur descobrim més llibres de la notable col·lecció que es trobava en aquest monestir de l’orde de sant Jeroni, gràcies a la descoberta de nous elements distintius, com ara l’enquadernació o les antigues signatures topogràfiques”.

Malauradament, cap referència als incunables...però anem a detallar els set llibres que la Biblioteca de la Universitat considera que la Biblioteca de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron va ser el seu darrer propietari. Cal tenir present que molts llibres passaven en el decurs dels anys d’una biblioteca a una altra, sigui per préstec o per donació de l’anterior propietari, cosa que a menys que consti la marca de propietat (Ex-libris) o alguna altra indicació, com el fet d’estar ressenyat en un inventari o catàleg, fa difícil el seu rastreig.


Commentaria in psalmvm centesimvmdedimvmoctauum / per reuerendum P. F. Alfonsum de Auendaño ... (Pare Alfonso de Avendaño). Editat a Salamanca l’any 1584 va passar per distints propietaris fins anar a raure a Sant Jeroni.

D. Dionysii Carthvsiani enarrationes piae ac eruditae in quinque Mosaicae legis libros ...(Dionís Cartoixà  1402-1471). Editat a Colònia l’any 1534 (Alemanya).

D. Dionysii Carthvsiani enarrationes piae ac eruditae in XII. prophetas minores ...(Dionís Cartoixà 1402-1471). Editat a Colònia l’any 1533 (Alemanya).

Missale Romanvm : ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii V Pont. Max. ivssv editvm. Missal de l’església catòlica. Saragossa 1575.

Opera B. Fvlgentii Aphri ... : nunc primum ... in lucem emissa. Item Opera Maxentii Iohannis ... in eodem codice reperta...(Sant Fulgenci de Ruspe (468-533). Editat a Hagenau 1520 (França)

Sermo vulgarment anomenat del Serenissim Senyor Don Iaume segon ... : predicat en la Sancta Iglesia, de la ... ciutat de Barcelona a 4 de noembre del any 1597... per Honofre Manescal. Editat a Barcelona 1602

Memoriale effigiatvm librorvm prophetiarvm sev visionvm B. Brigidae ... ad excitandvm conservandvmqve puram deuotionem in cordibus humilium christianorum...de Santa Brígida de Suècia (1303-1373). Per Olaus Magnus Arquebisbe d’Uppsala.  Editat a Roma 1557 (Itàlia).

He deixat justament aquesta obra per al final, per parlar-ne d’un aspecte important que hi surt reflectit a la coberta. Les marques de propietat que les diferents institucions que han ostentat en algun moment la seva titularitat han deixat com empremta.

Reprodueixo literalment el que diu sobre les marques de propietat d’aquest llibre la Biblioteca de la Universitat de Barcelona: A la portada es fa ben patent l’estratificació que caracteritza els fons bibliogràfics conventuals, amb la presència de fins a cinc marques de propietat datades entre els segles XVII i XVIII. Per una banda, les del mateix monestir: l’ex-libris manuscrit, el segell, consistent en un capell cardenalici i un lleó, atributs de sant Jeroni, i la inscripció estroncada “de la libreria”. Per una altra, l’ex-libris manuscrit del benedictí del set-cents Antoni Dou i el segell de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Barcelona, encarregada de l’aplegament i cura dels béns conventuals durant la Desamortització del segon terç del segle XIX”.Brígida de Suècia, santa, 1303-1373. Memoriale effigiatum librorum prophetiarum seu visionum B. Brigidae. Romae : in aedibus eiusdem sancte Brigittae ..., 1556 de mense augusti 

La portada d’aquest llibre té entre la significativa quantitat de marques de propietat que incorpora, la que fa relació al monestir de la Vall d’Hebron.  Incorporo l’original i la restauració de l’Ex-libris feta per en jordi Vila Traguany.Continuant amb el rastreig he trobat altres llibres que si bé potser no estaven a la Biblioteca en el moment de la desamortització, però de la que en van sortir en algun moment, tot i que els propietaris o dipositaris en el segle XIX ja eren altres institucions religioses de la ciutat de Barcelona.

El Doctor maximo en la sabiduria y maximo en la santidad San Geronimo : sermon que en los solemnes anuales cultos que el real y religiosisimo monasterio de monges geronimos de Val-de-Hebrón ... consagra a su glorioso padre y patriarca / dixo el dia 30 de setiembre de 1796 el R.P. Fr. Raymundo Pujadas ...Manuel Texero.  Impressor Barcelona 1796  aprox.

Pro admodvm Reverendo Priore et regio monasterio divi Hieronymi Vallis de Hebron contra illvstrem Priorem Cathaloniae Sancti Ioannis Hierosolymitanen. / [Autor De Valda]...Prior del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Barcelona 1663 aprox.

La Biblioteca de Catalunya, custòdia una joia, tot i que possiblement no va estar mai guardada a la seva Biblioteca, sinó al cor. L’original (avui perdut) es guardava a l’arxiu. La còpia d’aquest original que avui es troba a la Biblioteca de Catalunya es va fer l’any 1732 a causa d’haver-se  perdut el que hi havia en el cor de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron.

Obviament, estic parlant del Llibre de costums del monestir de Sant Jeroni, veritable vademècum  de totes les activitats i tasques i límits del grau de responsabilitat de cadascuna d’elles.

Aquest  manuscrit que va ser adquirit al llibreter antiquari Salvador Babra i del que tenim una desconeixença total del seu periple, d’ençà que va sortir del monestir fins anar a parar a mans d’aquest llibreter, té com a títol original, Costumas y bons usos de aquest Monastir de Sant Geronym de Vall de Hebron de la ciutat de Barcelona.

Es tracta d’una còpia del llibre que constava a l’arxiu del monestir i que es va fer per conservar-se al cor, guardant fidelitat absoluta amb el seu original, tal i com s’assenyala al full 40,  de manera manuscrita: "Concuerdan con su original de que damos fe los infraescritos a 4 de marzo de 1732 fr. Miquel Manent, prior, fr. Pau Ribas, vicari, fr. Francisco Salvador, fr. Joan Baptista Carreras"-

Aquest manuscrit que es guarda a la Reserva de la Biblioteca de Catalunya figura referenciat amb el topogràfic,  Ms. 315.

A més, cal esmentar l’existència a la Biblioteca de Catalunya de tres llibres més que guarden relació amb el nostre monestir.

El Doctor maximo, maximo en la sabiduria y maximo en la santidad, san Geronimo : sermón que en los solemnes anuales cultos que el ... monasterio de monges geronimos de Val-de-Hebrón, extramuros de Barcelona, consagra a su glorioso padre y patriarca / dixo el dia 30 de setiembre de 1796 el R.P.Fr. Raymundo Pujadas ...(Raimundo Pujadas), Manuel Texero. Barcelona 1796.  Topogràfic Fullets Bonsoms 11684

Evidencia de las equivocaciones halladas por Gertrudes Arau, viuda, y Maria Camps, doncella, y las dos alegaciones del prior y Convento de Real Monasterio de San Geronimo de la Valle de Hebron, presentadas en 6 y 27 de agosto de 1726...(Gertrudes Armant) Barcelona 1726. Topogràfic Tor-372.Fol

Legal y juridica satisfacion a las dudas dadas en la Real Audiencia en la sala del Noble Señor don Leonardo Gutierrez de la Huerta ... por Gertrudez Arau y antes Camps viuda, y Maria Camps doncella, contra el prior y Rl. Monasterio de San Geronimo de la Valle de Hebron, y Maria Rosa Bayer y de Torres, heredoros del quondam Dotor en ambos Drechos [sic] Salvador Camps ... : escrivano Francisco Mora Notario...(Gertrudes Armant), Barcelona 1726. Topogràfic Fullets Bonsoms 121.25

Assenyalo un darrer manuscrit, que tot i que és procedent de l’arxiu de Sant Jeroni de la Murtra fa referència també a Sant Jeroni de la Vall d’Hebron.

Carta sobre els monjos sants i venerables del seu monestir i del de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron i sobre el blasó del cognom Alemany [Manuscrit] / Jeroni de Rossell i Monfar, bibliotecari del monestir de Sant Jeroni de la Murtra...Jeroni de Rossell i Montfar, 30 de març de 1730.

Lluís Jordà

________________________________ 

 

ANNEX

Finalment a l’Arxiu de la Corona d’Aragó van anar a parar en especial diverses causes judicials procedents de la Reial Audiència, així com altres plecs que van ser arreplegats per la Hisenda espanyola per tenir coneixement sobre les propietats i rendes del monestir arran de la desamortització, documentació tota ella que si bé mai va ser publicada refereixo  seguidament pel seu alt  interès històric:

Causa del ecónomo del monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, contra Raimon de Guimerà, noble. Any 1616 i que figura amb referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA, Pleitos civiles,26381

Proceso del procurador fiscal contra el monasterio De Sant Jeroni de la Vall d’Hebron en Sant Genís dels Agudells, territorio de Barcelona, sobre cabrevación de aguas de la Acequia Real o Rec Comtal. Any 1620- Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1620,nº 1, J

Proceso del síndico y del ecónomo del Monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron contra Pere Jaume Gausacs, labrador y vecino de Sant Genís dels Agudells, territporio de Barcelona por abrir un camino. Any 1678. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1678,nº 1, O

Causa del prior y convento del real monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, contra Maria Codoñés (o Codonés o Codonyes), viuda de Bernardo Codoñés, labrador de la parroquia de San Martin de Cerdanyola, tenutaria y usufructuaria de los bienes de su esposo, los hijos herederos y en su nombre los tutores y curadores: Jacinto Coll, de Cerdanyola (del Vallès), Salvador Sitjes, de Sant Cugat del Vallès. Any 1726. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,19123

 

Proceso del prior y del convento de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron contra Bernat Torres, corredor de oro, vecino de Barcelona, sobre uso de aguas de la Acequia Real o Rec Comtal en Sant Andreu de Palomar territorio de Barcelona. Any 1612. Referencia: ES.08019.ACA//ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1612,nº 1, R

 

Causa del Prior y convento de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron y otros acreedores, contra herederos y sucesores de María Llor, viuda en primeres nupcias de Lluis Llor, tendero de la Ciudad de Barcelona. Any 1733. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,17330

 

Autos sobre justificación de censos y censales a instancia del monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, de ciertos bienes situados en el territorio de Barcelona. Any 1723. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL PATRIMONIO,BGRP, Procesos,1723,nº 5, F

 

Autos sobre justificación de pensiones a instancia de Antonio de Rialp, monje del monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, sobre la hacienda de Jose de Rialp de Anglesola. Any 1723. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL PATRIMONIO,BGRP, Procesos,1723,nº 5,Bz

 

Autos sobre las escrituras producidas por el monasterio de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron y el arzobispo de Tarragona contra el procurador fiscal, sobre la carlania de Tamarit. Any 1602. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1602,nº 2, O

 

Barcelona, monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron. Inspección de franquicias. Anys 1801-1807. Referència: ES.08019.ACA/10//ACA,ORM,Monacales-Hacienda,Volúmenes,2537

 

Causa de Miguel Pujol, labrador del término y parroquia de Sant Esteve de Massanes, pobre de solemnidad, contra el prior del monasterio de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Any 1788. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,7552

 

Causa de Vicente Cañadó, comerciante de Barcelona, contra el prior y monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, Barcelona. Any 1796. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,12748

 

Causa de Vicente Cañadó, comerciante vecino de Barcelona, contra el prior y monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron. Any 1796. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,10334

 

Causa del ecónomo del monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, diócesis de Barcelona, contra Pau Sastre, de la villa de Olesa de Montserrat. Any 1655. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,18651

 

Causa del ecónomo del monasterio y convento de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron contra el noble Berenguer Doms, en Barcelona, habitante. Any 1614. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,1868

 

Causa del magnífico Joaquín Cassador, domiciliado en Barcelona, contra el discreto Andrés Collell, notario de Barcelona, procurador del monasterio de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Any 1603. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,13143

 

Causa del marqués de Benavent, contra el prior y real monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, de Barcelona. Any 1770. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,7205

 

Causa del prior y convento de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron contra el noble Oleguer de Erill y de Orcau. Any 1661. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,688

 

Causa del prior y convento de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron de Barcelona contra José Duran, mercader de Barcelona, y otros. Any 1684. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,5562

 

Causa del prior y convento de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron de Barcelona contra José Jornet, carpintero, y María Jornet, consortes. Any 1683. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,5583

 

Causa del prior y convento del real monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron contra Josep Nadal, platero de Barcelona. Any 1720. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,33087

 

Causa del prior y sacristán mayor del monastrio de Sant Cugat del Vallès contra el prior y convento de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron de Barcelona. Any 1722. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,6719

 

Causa del procurador y monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron de Barcelona, contra Francisco Blanco. Any 1764. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,5920

 

Proceso del Ayuntamiento de Horta o Sant Genís dels Agudells, territorio de Barcelona, contra el Convento de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, por derechos de pastos. Any 1670. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1670,nº 1, M

 

Proceso del ecónomo del monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron y del procurador fiscal contra Climent Saporta, arrendatario de la lezda de Tortosa sobre pago de pensiones debidas a este monasterio. Any 1604. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1604,nº 1, X

 

Proceso del monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron contra el fiscal y los arrendadores de censales de la Bailía general de Catalunya. Any 1469. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1469,nº 1, F

 

Proceso del prior y el monasterio de Sant Jeróni de la Vall d'Hebron contra el fiscal, en proceso informativo de ciertos créditos de justícia. Any 1717. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL PATRIMONIO,BGRP, Procesos,1717,nº 1,Bb

Proceso del procurador fiscal contra el prior del monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron y contra el arzobispo de Tarragona sobre reconocimiento del feudo de la carlania de Tamarit. Any 1597. Referència: ES.08019.ACA//ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1597,nº 2, H

 

Àngela de Claramunt, viuda de Miquel de Claramunt. Creación de un censal de 200 sueldos de renta anual y 200 de capital a favor del monasterio de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Any 1574-05-25 , Barcelona. Referència: ES.08019.ACA//ACA, DIVERSOS,Monistrol,Pergaminos,núm. 1138

 

Àngela de Claramunt, viuda de Miquel de Claramunt, "donzell". Creación de un censal de 400 sueldos de renta anual y 400 libras de capital, a favor del monasterio de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Any 1569-10-13 , Barcelona. Referència: ES.08019.ACA//ACA, DIVERSOS,Monistrol,Pergaminos,núm. 1126

 

Ápoca de 105 sueldos otorgada por el procurador del monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron a favor de Antoni Sayol, Miquel Masdovellas y Francesc Alaix, por un censal. Any  1687-05-01 , Barcelona. Referència:  ES.08019.ACA//ACA,GENERALITAT,Pergaminos,Carpeta,75,

Perg.1612

 

Venta de un censal muerto otorgado por Francesc de Montcada y Anna de Montcada i Cardona, condes de Aytona, a favor del prior y monasterio de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Anys entre 1560  -  1570. Referència:  ES.08019.ACA//ACA,GENERALITAT,Pergaminos,Carpeta,75,Perg.1620   

 

 

 

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

SANT JERONI A LA MUNTANYA - COMENTARIS DE JOAN AMADES

EXTRETS DEL LLIBRE AUCA DE LES FUNCIONS DE BARCELONA  Aquest dia tenia lloc un aplec al convent   de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, situat a mig aire de la muntanya del Tibidabo, vers el cantó de Tramuntana, damunt el vell camí de la Rabassada i de Vista-rica, a la carena de Collcerola. Era molt concorregut perquè marcava la darrera sortida camperola de l’any. Hi anaven els qui patien de l’estómac, per poder beure aigua   de la Font del Bacallà, a la qual eren atribuïdes grans virtuts digestives. La gent deia que coïa el menjar amb gran pressa. Segons la veu popular, si hom posa un bacallà sencer sota el seu raig, al cap de dues hores s’ha dissolt tot, és a dir, se l’ha menjat completament, i no en resta sinó l’espina. La fadrinalla del braç arremangat anaven a dinar a la Font Tenebrosa per veure si en sortia el diable; perquè, segons dir de la gent, dóna a l’infern. Les nits de gran tempesta en sortia en Banyeta amb la cua tota   enravenxinada i se’n baixava   muntanya avall a

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co

El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació

  El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació l'hem fet al centre Cívic casa groga. Participant del seu 30è aniversari, i presentant-nos al barri. He de dir amb molt cordial acceptació i amb ganes d'ajudar-nos per part de les altres associacions, col.lectiu Agudells -no cal dir-, Associació de veïns, Associació de Joves...simpatitzant i col.laborant amb els nostres objectius, que també són del barri. Ens ha presentat el Colectiu Agudells, en Juli, i en nom dels Amics, jo mateix (l'Oriol)  he exposat que avui era també el dia de Sant Jeroni, el nostre primer aniversari com associació, i els nostres objectius. L'acte es va celebrar a l'exterior del Centre Cívic a les 19:30 hores. AAMSJVH