Passa al contingut principal

PARLEM DE NOU DE LA BIBLIOTECA DE SANT JERONI

 

Sovint he asseverat, sense el coneixement suficient, que els monjos de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron tenien  més cura de l'Arxiu que de la Biblioteca.

Aquesta observació venia determinada per la coneguda estretor econòmica, gairebé endèmica que patia el monestir, cosa que feia que tinguessin un alt interès per mantenir ben resguardada tota la documentació relativa a rendes i censals. També apuntava en aquest sentit el fet que en el llibre de Costums del Monestir no apareix la figura del bibliotecari i si en canvi la d'arxiver.

No obstant, rastrejant les escadusseres informacions que a dia d'avui podem obtenir a partir de diverses fonts, tot apunta que aquesta primera impressió no és del tot correcte.

Ja en el llibre de Costums del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, en l'apartat relatiu a Costums del P. Prior denota un interès significatiu per recuperar els llibres propietat dels monjos morts,  sempre previ anàlisi de la seva qualitat o estat, per tal de traslladar-los a la Biblioteca i si els exemplars obtinguts són millors que els que hi consten procedir a la seva substitució. També assenyala, que això és feina exclusiva del P. Prior o del P. Vicari en absència del primer, les dues autoritats més notables del cenobi, cosa que denota la importància que el monestir dona a la qualitat de la seva Biblioteca.

Transcric literalment el que figura en els Costums del P. Prior en relació als llibres dels frares difunts pel seu alt interès:

"Lo P. Prior, ò lo P. Vicari en sa absència quant se mor algun frare, ha de manar se aporte lo que estarà dispergit per la enfermaria  del Difunt en sa celda, la qual ha de tancar ell mateix y guardar la clau, y no se ha de obrir que no sien passats vuyt dies, y aquest temps passat ans de distribuir cosa alguna, ha de apartar tots los llibres de full, y de quart apart que no serà en la llibreria comuna y manarlos aportar allí, dels que estaran ja en dita llibreria, ha de veurer si los del difunt son millors, mes ben tractats, ò mes  moderns y los que seran millors se han de cambiar, asso fet se distribuirà los llibres, y las demes coses ab los frares juxta sa conciencia."

També es significatiu el comentari que fa Jordi Rubió i Balaguer al seu llibre Impremta i llibreria a Barcelona, referint-se a la denominació que es feia a principis del segle XVI dels llibres impressos, fent referència al fet que tant el cronista Carbonell, com el monjo de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, fra Guillem Fuster és referien a aquests primers llibres   impresos com a còdexs, quan va entrar a les seves respectives biblioteques. Aquesta  és una de les primeres referències a l'existència d'incunables dins  la Biblioteca del monestir de la Vall d'Hebron, cosa que molt més tard, a principis del segle XIX confirma el P. VIllanueva.

Encara podriem apuntar una darrera observació en aquest sentit i és la referència que en fa en relació a la Biblioteca monacal de la Vall d'Hebron, a principis del segle XVIII, Pere Serra Punti, en el seu llibre de Prodigios y Finezas de los Santos Àngeles, quan parla de les diverses còpies de llibres de Francesc Eiximenis que hi constaven:

"si de todas no, goza y tiene legal, y primorossísima  cópia el Real Monasterio  de S. Gerónimo de Vall de Ebrón, sito a una hora, y a vista de Barcelona, en su preciosa Biblioteca, donde las he visto muchas veces; y entre dichos manu-escritos se hallan los cinco libros, que prodigiossamente escrivió de la Naturaleza de los Ángeles; los quales se imprimieron en Barcelona, año 1495" 

Continuarem parlant de la "preciosa" Biblioteca perduda  del monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron.

Lluís Jordà


BIBLIOGRAFIA

Llibre dels Costums de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron. Biblioteca de Catalunya. (1732 aprox)

Rubió i Balaguer, Jordi. Impremta i Llibreria a Barcelona. Quaderns de Treball nº 9. Escola Universitària J. Rubió i Balaguer. Diputació de Barcelona 1986

Serra Postius, Pere. Prodigios y Finezas de los Santos  Àngeles. Jayme Surià. Barcelona 1726 

Villanueva, Jaime. Viaje literario a las iglesias de España. Vol XIX. Viage a Barcelona y Tarragona. Imprenta de la Real Academia de la História. Madrid 1851Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

SANT JERONI A LA MUNTANYA - COMENTARIS DE JOAN AMADES

EXTRETS DEL LLIBRE AUCA DE LES FUNCIONS DE BARCELONA  Aquest dia tenia lloc un aplec al convent   de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, situat a mig aire de la muntanya del Tibidabo, vers el cantó de Tramuntana, damunt el vell camí de la Rabassada i de Vista-rica, a la carena de Collcerola. Era molt concorregut perquè marcava la darrera sortida camperola de l’any. Hi anaven els qui patien de l’estómac, per poder beure aigua   de la Font del Bacallà, a la qual eren atribuïdes grans virtuts digestives. La gent deia que coïa el menjar amb gran pressa. Segons la veu popular, si hom posa un bacallà sencer sota el seu raig, al cap de dues hores s’ha dissolt tot, és a dir, se l’ha menjat completament, i no en resta sinó l’espina. La fadrinalla del braç arremangat anaven a dinar a la Font Tenebrosa per veure si en sortia el diable; perquè, segons dir de la gent, dóna a l’infern. Les nits de gran tempesta en sortia en Banyeta amb la cua tota   enravenxinada i se’n baixava   muntanya avall a

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co

El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació

  El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació l'hem fet al centre Cívic casa groga. Participant del seu 30è aniversari, i presentant-nos al barri. He de dir amb molt cordial acceptació i amb ganes d'ajudar-nos per part de les altres associacions, col.lectiu Agudells -no cal dir-, Associació de veïns, Associació de Joves...simpatitzant i col.laborant amb els nostres objectius, que també són del barri. Ens ha presentat el Colectiu Agudells, en Juli, i en nom dels Amics, jo mateix (l'Oriol)  he exposat que avui era també el dia de Sant Jeroni, el nostre primer aniversari com associació, i els nostres objectius. L'acte es va celebrar a l'exterior del Centre Cívic a les 19:30 hores. AAMSJVH