Passa al contingut principal

PROHIBICIÓ ALS HABITANTS DE LA VALL DE SANT MEDIR DE PASSAR PEL CAMÍ DEL MONESTIR

 

La construcció del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, fundat l’any 1393 i l'erecció d'una murada de tancament del recinte conventual i les seves hortes, va comportar un canvi en el camí tradicional que procedent de Sant Genís dels Agudells enfilava cap a Collserola, per seguir d'aquesta manera via cap el Vallès.

Els caminants, moltes vegades amb afany d’estalviar-se una petita volta seguien el curs del camí històric, cosa que suposava passar per l’interior de l’àmbit conventual i també per dins de les hortes de Sant Jeroni.

És de tots coneguda l’existència de trifulgues entre els pagesos i monjos del monestir amb els passavolants per aquesta alteració del camí tradicional. La causa, vindria derivada no tan sols per les molèsties del pas de persones de manera immediata al monestir amb el natural destorb que això comportava, sinó per l’apropiació indeguda, però sovintejada, de fruits i altres vegetals que hi havia a les hortes. En ocasions és sabut que la resposta a l’apercebiment als estranys que gosaven passar pel clos monacal no quedava limitat a les paraules o a simples amenaces. (I les paraules dels vianants, per malsonants, esveraven sovint la pau dels monjos...)

Per tots aquests motius i a instàncies del prior del monestir, el rei Martí l’Humà elevà comunicació al veguer de Barcelona fent esment que Sant Jeroni de la Vall d’Hebron estava sota salvaguarda reial, per decisió expressa seva, a fi que comminés als vianants a no passar pel camí que menava al monestir, sinó pel camí general de Collserola. En cas contrari, el rei donava autoritat al veguer de Barcelona per actuar contra els infractors i castigar-los amb la imposició d’una pena de mil florins. El rei fa especial esment dels habitants de la Vall de Sant Medir, els quals per la seva proximitat al monestir devien fer cas omís, de manera habitual, a les prohibicions de pas fetes pels monjos de Sant Jeroni i continuaven passant pel camí que consideraven més curt.

Aportem com a constatació de tot plegat aquest interessant document conservat actualment a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, transcrit pel nostre distingit amic i col·laborador l’historiador Carles Díaz Martí.

Lluís Jordà Roselló

Monasterii Santi Jeronimi

En Martí et cetera... al noble e amat nostre n’Arnau Guillem de Bellera, veguer de Barchinona e de Valles a son lloctinent, salut e dilecció. Segons per humil exposició a Nós feta per part del prior e frares del Monestir de Sent Jerònim, situat en lo territori de aquexa ciutat, havem entès los de la vall de Sent Madir e alcuns altres, axí hòmens com fembres, fan camí e continuen passar aprés lo dit monestir, lexants lo camí general qui va o passa per lo Coll de Çerola, çò qui torna en dan del monestir, prior e frares damunt dits, com per lo dit passament de homèns e fembres sia prest de seguir e de dar-hi occasió de mal. E com los dits frares gosen dir a aquells que no vullen passar o fer via per lo monestir damunt dit, raonant-los e del mal qui·ls en poria seguir, menacen-los e·ls dient paraules iniurioses per les quals los dits frares romanen spaordits e maltractats. Per què Nós, volent preservar en quant en Nós serà de tot sinistre lo dit monestir, lo qual stà en protectio e salvaguarda nostra, e donar loch a cessar tota matèria scandalosa qui s’i pogués seguir, dehim e manam vós de certa sciència e expressament, sots pena de mil florins, que de continent inhibiscats ab aquelles provisons que us parrà hi sien necessàries que algú de la dita vall ni d’altre qualsevol loch no gos fer generalment o contínua camí per lo dit monestir ni prop d’aquell, sinó per los camins generals per on són acostumats passar, imposant-los aquelles penes les quals remetem a vostre bon arbitre. E per açó  vos informets de tots aquells qui per la raó demunt dita los han menaçats e aquells e tots los qui per semblant raó los menaçaran d’aquí avant castiguets e puniscats, de manera que a ells sia càstich e a altres eximpli.

Dada en València, sots nostre segell secret, a XXVI dies de setembre en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCIII. Dalmacius vidit.

ACA, C, reg. 2178, f. 39

17072020-Horta- Sant Jeroni -Romería a Sant Medir -1900-Foto.Desc.-Colec. Jordi Vila T.- SCAN.951 copia

23052020-Horta-Romiatge de Sant Medir -1915-Foto.Frederic Ballell Maymí-Colec. Jordi Vila T.- 2282111111


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

SANT JERONI A LA MUNTANYA - COMENTARIS DE JOAN AMADES

EXTRETS DEL LLIBRE AUCA DE LES FUNCIONS DE BARCELONA  Aquest dia tenia lloc un aplec al convent   de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, situat a mig aire de la muntanya del Tibidabo, vers el cantó de Tramuntana, damunt el vell camí de la Rabassada i de Vista-rica, a la carena de Collcerola. Era molt concorregut perquè marcava la darrera sortida camperola de l’any. Hi anaven els qui patien de l’estómac, per poder beure aigua   de la Font del Bacallà, a la qual eren atribuïdes grans virtuts digestives. La gent deia que coïa el menjar amb gran pressa. Segons la veu popular, si hom posa un bacallà sencer sota el seu raig, al cap de dues hores s’ha dissolt tot, és a dir, se l’ha menjat completament, i no en resta sinó l’espina. La fadrinalla del braç arremangat anaven a dinar a la Font Tenebrosa per veure si en sortia el diable; perquè, segons dir de la gent, dóna a l’infern. Les nits de gran tempesta en sortia en Banyeta amb la cua tota   enravenxinada i se’n baixava   muntanya avall a

El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació

  El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació l'hem fet al centre Cívic casa groga. Participant del seu 30è aniversari, i presentant-nos al barri. He de dir amb molt cordial acceptació i amb ganes d'ajudar-nos per part de les altres associacions, col.lectiu Agudells -no cal dir-, Associació de veïns, Associació de Joves...simpatitzant i col.laborant amb els nostres objectius, que també són del barri. Ens ha presentat el Colectiu Agudells, en Juli, i en nom dels Amics, jo mateix (l'Oriol)  he exposat que avui era també el dia de Sant Jeroni, el nostre primer aniversari com associació, i els nostres objectius. L'acte es va celebrar a l'exterior del Centre Cívic a les 19:30 hores. AAMSJVH

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co