Passa al contingut principal

Píndola - CARTA DE VIOLANT DE BAR COMUNICANT LA MORT DEL SEU MARIT JOAN I AL SEU PARE

 

Per la importància que va suposar per al monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron la mort del rei Joan I, m’ha semblat oportú donar a conèixer la carta que la reina Violant va adreçar al seu pare, el duc Robert de Bar, comunicant-li la mort del seu espòs.

La mort de Joan I i la mala relació personal de Violant de Bar amb el nou rei Martí, germà del finat, i la seva esposa Maria de Luna, va fer que la jove vídua portés a partir del moment de la mort del seu marit una vida completament allunyada de la cort. També va comportar la fi de les obres al monestir de Sant Jeroni, que van quedar limitades a la construcció de l’església del monestir.

El rei va morir el dia 19 de maig de 1396, i la jove reina conscient de la seva difícil posició a la cort va escriure desconsolada al seu pare, gairebé mig mes després de la mort del seu marit: no puix scusar a vós scriure la dita mort, per la qual romanch molt trista e desconortada, e seré toststemps de ma vida”.

La comunicació de la mort del seu marit al seu pare Robert, duc de Bar a qui s’encomana, és escrita en llengua catalana, i dictada  a la ciutat de Barcelona, amb data 5 de juny de 1396, signant-la  com a Violant de Bar, reina d’Aragó:

“Al mo(l)t car e molt amat pare e senyor, lo senyor duch de Bar.

Molt car e molt amat pare e senyor. A mi cové notifficar a vós lo cas dolorós a mi sdevengut de la mort del molt excellent príncep, marit e senyor meu molt car, lo senyor rey d’Aragó, qui divendres, que hom comptava a xix dies del mes de maig prop passat, passà d’aquesta vida. E jatsia, molt car pare e senyor, yo callàs volenters scriure de açò, emperò, car en gotgs ha covengut vós esser stat participant, no puix scusar a vós scriure la dita mort, per la qual romanch molt trista e desconortada, e seré toststemps de ma vida. E qui pot pensar, molt car pare e senyor, quanta dolor és en mon cor romasa per la privació de tan alt marit, príncep e senyor, no ho puch, senyor, scriure, ne per letra sprimir, mas supplich-vos, tan humilment com pusch, la ànima del dit senyor vullats en oracions haver recomenada, manan a mi totes coses a vostre volentat. Molt car pare e senyor, lo sant Spirit sia toststemps guarda vostra. Scrita en Barchinona, sots mon segell secret, a v de juny l’any m ccc xc vi.

Senyor, vostre humil filla, que humilment en gràcia e benedicció vostre se recomane, la molt trista e dolorosa reyna d’Aragó.

Al molt car pare e senyor meu, lo senyor duch de Bar.”


Segell de Violant de Bar (ACA)

Lluís Jordà Roselló


BIBLIOGRAFIA

(ACA) Real Cancelleria, Reg. 2.051, fol. 45r.82

ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (ACA). Cartas de condolencia y anunciadores de fallecimientos. (siglos XIII al XVI). Fuentes históricas aragonesas 82. Institución Fernando el Católico. Excma. Diputación de Zaragoza. 2018

COROLEU, Josep. Documents històrics catalans del sigle XIV. Barcelona 1889

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co

El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació

  El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació l'hem fet al centre Cívic casa groga. Participant del seu 30è aniversari, i presentant-nos al barri. He de dir amb molt cordial acceptació i amb ganes d'ajudar-nos per part de les altres associacions, col.lectiu Agudells -no cal dir-, Associació de veïns, Associació de Joves...simpatitzant i col.laborant amb els nostres objectius, que també són del barri. Ens ha presentat el Colectiu Agudells, en Juli, i en nom dels Amics, jo mateix (l'Oriol)  he exposat que avui era també el dia de Sant Jeroni, el nostre primer aniversari com associació, i els nostres objectius. L'acte es va celebrar a l'exterior del Centre Cívic a les 19:30 hores. AAMSJVH

El que queda d'un gran monestir...

  El vessant de la serra de Collserola, que forma l’inici de la vall d’Horta, era lloc habitat des d’antic per ermitans que vivien escampats per la muntanya aprofitant les coves i el pendent. enllaç - Què queda d'un gran monestir