Passa al contingut principal

ELS CLAUSTRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Mai serà prou agraïda la ingent tasca que Josep Maria Madurell feu quan va ser a càrrec de l'Arxiu General de Protocols de Barcelona. Al llarg de la seva dilatada carrera va treure a la llum pública infinitat de documents que han ajudat a conèixer multitud d'aspectes relacionats, tant amb la història de Barcelona, com amb la de Catalunya, entre tots ells, hi ha referències documentades sobre la contractació d'obres relacionades amb institucions monàstiques.L'any 1948 Josep M. Madurell, va editar una obra encara fonamental en el coneixement dels treballs i l'autoria del mestre d'obres que es va fer càrrec de l'inici de la  construcció del claustre de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron. Madurell va trobar el document de contractació  de les obres del claustre encarregat al Mestre Jaime Alfonso, conegut com Jaime Alfonso de Baena, indret d'on devia ser originari. Cal assenyalar que aquest  personatge també posteriorment participà en la construcció del claustre de Sant Jeroni de la Murtra (1476) i  del monestir de Montserrat.

Desgraciadament la migradesa de dades que aporta el document no permet fer-nos una idea exacte de l'abast real de les obres del claustre  i si aquest mestre va concloure definitivament la seva construcció.

Però prefereixo transcriure de manera literal el que Josep Maria Madurell assenyalà en el seu llibre incloent el detall del document trobat. 

Los contratos de obras  en los protocolos notariales y su aportación a la história de la arquitectura. Separata de Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos. Colegio Notarial de Barcelona. 1948.  (pags.126/127)

CLAUSTROS DEL MONASTERIO DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Obra contratada en 28 de diciembre de 1467 por el arquitecto de Barcelona Jaime Alfonso, según es de ver por las capitulaciones firmadas para tal efecto, tal y como en ellas concisamente se declara con este breve texto: super opere seu claustro eiusdem Monasterii. Como podemos constatar, se trata de una escritura poco explícita, ya que, en el protocolo notarial, tan sólo, lamentablemente, aparece inserto el encabezamiento del contrato.
Algunos pormenores relacionados con las antedichas contratadas obras nos las da a conocer una carta de pago, fechada a 29 de enero del siguiente año, subscrita por el Maestro Jaime  Alfonso. Entre los aludidos detalles hallamos una referencia relacionada con la cuantía de la obra ajustada que se limita  a la cantidad de 182 libras barcelonesas.
Por otra parte el citado empresario acreditaba haber percibido la suma de 45 libras y 10 sueldos barceloneses de moneda de terno, en pago y satisfacción del primer plazo estipulado, y cuyo importe, excatamente, correspondía a la cuarta parte del precio convenido.(doc.7).
El doctor don Cayetano Barraquer, tan solo nos da notícia de la existencia de un piso en alto en dicho claustro, hoy dia sepultado entre venerables ruinas, cuyas piedras nos evocan  el recuerdo de la existencia, en otro tiempo, de este secular Cenobio Jerónimo.

Transcripció Doc. 7
Contrato subscrito por el Maestro Jaime Alfonso para la edificación del claustro del Monasterio de San Jeroni de la Vall d'Hebrón.
Die lune XXVIII decembris  anno predicto (1467)
Capitula facta et firmata ac in vulgari cathalano ordinata per et inter conventum Monasterii sancti Geronimi Vallis de Ebron, ex una parte , et Iacobus  Alfonso, magistrum domorum, civem Barchinone, ex parte altera, super opere seu claustro eiusdem Monasterii fiendo et aliis, in dictis  capitulis contentis, etc. Sunt in cedula.
Testes in cedula.
AHPB. Esteban Mir. leg. 12. man. 31, contr. com., años 1467-1468. la carta de pago aparece transcrita  en el mismo protocolo con fecha  de 29 de enero de 1468.

Lluís Jordà

Claustre de Sant Jeroni de la Murtra (Font Viquipèdia)Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

SANT JERONI A LA MUNTANYA - COMENTARIS DE JOAN AMADES

EXTRETS DEL LLIBRE AUCA DE LES FUNCIONS DE BARCELONA  Aquest dia tenia lloc un aplec al convent   de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, situat a mig aire de la muntanya del Tibidabo, vers el cantó de Tramuntana, damunt el vell camí de la Rabassada i de Vista-rica, a la carena de Collcerola. Era molt concorregut perquè marcava la darrera sortida camperola de l’any. Hi anaven els qui patien de l’estómac, per poder beure aigua   de la Font del Bacallà, a la qual eren atribuïdes grans virtuts digestives. La gent deia que coïa el menjar amb gran pressa. Segons la veu popular, si hom posa un bacallà sencer sota el seu raig, al cap de dues hores s’ha dissolt tot, és a dir, se l’ha menjat completament, i no en resta sinó l’espina. La fadrinalla del braç arremangat anaven a dinar a la Font Tenebrosa per veure si en sortia el diable; perquè, segons dir de la gent, dóna a l’infern. Les nits de gran tempesta en sortia en Banyeta amb la cua tota   enravenxinada i se’n baixava   muntanya avall a

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co

El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació

  El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació l'hem fet al centre Cívic casa groga. Participant del seu 30è aniversari, i presentant-nos al barri. He de dir amb molt cordial acceptació i amb ganes d'ajudar-nos per part de les altres associacions, col.lectiu Agudells -no cal dir-, Associació de veïns, Associació de Joves...simpatitzant i col.laborant amb els nostres objectius, que també són del barri. Ens ha presentat el Colectiu Agudells, en Juli, i en nom dels Amics, jo mateix (l'Oriol)  he exposat que avui era també el dia de Sant Jeroni, el nostre primer aniversari com associació, i els nostres objectius. L'acte es va celebrar a l'exterior del Centre Cívic a les 19:30 hores. AAMSJVH